02/08/2009

နည္းလမ္း

နည္းလမ္း

ေပးဆပ္မွဳ႕ေတြအတြက္
တုန္႕ျပန္မွဳ႕က ေလးလံေနတ့ဲအခါ
သည္းခံျခင္းနဲ႕ ေျဖသိမ့္ပါ။

ေတာင္းဆုိမွဳ႕ေတြအတြက္
ျဖည့္ဆည္းမွဳ႕က မလုံေလာက္တ့ဲအခါ
ေရာင့္ရဲျခင္းနဲ႕ ေျဖသိမ့္ပါ။

နာက်င္မွဳ႕ေတြအတြက္
ကုစားမွဳ႕ မထိေရာက္တ့ဲအခါ
ကံတရားနဲ႕ ေျဖသိမ့္ပါ။ ။



The Light of English မွာ January, 2008 ကပါတ့ဲ ကဗ်ာေလးပါ၊ အားလုံးခံစားလုိ႕ရေအာင္ ဒီမွာ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment