02/08/2009

တိပိဋကဓရအရွင္သုမဂၤလာရ၏ၾသ၀ါဒကထာ

အရည္အေသြး

မေျပာင္ေသးခင္

ကေေလးကေလွာင္

ေခြးကေဟာင္သည္

ေဟ႔ေကာင္ဒီအတြက္

စိတ္မပ်က္္္္္နဲ႔

ေရွ႕ဆက္ျပီးေတာ႔ အလုပ္လုပ္....

No comments:

Post a Comment