10/08/2009

ေကာသလအိပ္မက္(၁၆)ခ်က္လကၤာ
ဘုရင္ေမး (၁) ႏြာနက္ေလးခု ၊ ေ၀ွ႔မႈဟန္ျပင္၊ မေ၀ွ႔ၾကပဲ၊ ေရွာင္လြဲသည္ျမင္။

ဘုရားေျဖ -အေရွ့အေနာက္၊ ေတာင္ေျမာက္မိုးဆင္၊ ျခိမ္းသံေပး ၊ မိုးေ၀းလြင့္ေပ်ာက္စင္။

ေမး (၂) ေျမကမၾကြ၊ ငယ္လွသစ္ပင္၊ ဖူးငံုရင့္ျပီး၊ ပြင့္သီးေတြျမင္။

ေျဖ- အရြယ္မမွ်၊ လံုမပ်ဴိခင္၊ သမီးသား၊ လင္သားအိမ္ေထာင္ဆင္။

ေမး (၃) ယေန႔ဖြားစ၊ ႏြားမႏို႔သာ၊ မိခင္ႏြားၾကီး၊ စို႔ျပီးေနတာ။

ေျဖ- သမီးႏွင့္သား၊ စီးပြားပုိင္ရာ၊ မိႏွင့္ဖ၊ ေကြ်းမွစားရတာ။

ေမး (၄) ႏြားၾကီးမၾကိဳက္၊ ၀န္တိုက္ႏြားငယ္၊ မရုန္းႏိုင္ဘဲ၊ ၀ပ္လဲေနတယ္။

ေျဖ- ၾကီးသူဖယ္ရွား၊ ေျမွာက္စားလူငယ္၊ တိုင္းျပည္ေရး၊ ရႈပ္ေထြးေပြေတာ့တယ္။

ေမး (၅) ခံတြင္းႏွစ္ခြ၊ ျမင္းလွရာဇာ၊ ေကြ်းေလသမွ်၊ မ၀ႏိုင္တာ။

ေျဖ- မႈးမတ္မင္းစိုး၊ လာတ္ထိုးသူရွာ၊ ႏွစ္ဖက္စား၊ တရားစီရင္မွာ။

ေမး (၆) ေခြးအုိထံဆက္၊ ေရႊခြက္သိန္းတန္၊ က်င္ငယ္အျမဲ၊ ခြက္ထဲစြန႔္ျပန္။

ေျဖ- မ်ဴိးျမတ္သမီး၊ ပစၥည္းမက္ဟန္၊ အမ်ဴိးယုတ္၊ လင္လုပ္ေပါင္းဆက္ဆံ။

ေမး (၇) ေရွ့ကက်စ္ခ်၊ လြန္စၾကိဳးကို၊ ေခြးမခိုးစား၊ ကိုက္၀ါးကာမ်ဴိ။

ေျဖ- လင္ၾကီးပစၥည္း၊ သိမ္းဆည္းမသို၊ လင္ငယ္အား၊ မယားေလာကြတ္ပို။

ေမး (၈) အိုးငယ္ခ်ည္းႏွီး၊ အိုးၾကီးေရလွ်ံ၊ အိုးၾကီးကိုပဲ၊ ေရဆြဲေလာင္းျပန္။

ေျဖ- ဆင္းရဲသူမ်ား၊ ၀တ္စားမက်န္၊ အခြန္အတြက္၊ ႏွိပ္စက္ေငြေကာက္ခံ။

ေမး (၉) ၾကာမ်ဴိးငါး၀၊ ပြင့္ၾကေရကန္၊ ေရလယ္ေနာက္လွ်က္၊ ကမ္းဖက္ၾကည္ျပန္။

ေျဖ- ျမိဳ႔တြင္းေပြရႈပ္၊ ခြန္တုတ္ေကာက္ခံ၊ ျမိဳ႕ျပင္ထြက္၊ ျပည့္ႏွက္စီကားရန္။

ေမး (၁၀) တအိုးတည္းခ်က္၊ အက်က္မညီ၊ ထမင္းမာဆပ္၊ ေပ်ာ့နပ္သံုးလီ။

ေျဖ- မင္းႏွင့္လူမ်ား၊ တရားမညီ၊ မိုးသံုးစား၊ ကြက္ၾကားရြာခ်မည္။

ေမး (၁၁) ေမႊးထံုန႔ံၾကဴး၊ စႏၵကူးသိန္းတန္၊ ပုန္းရည္ႏွင့္လဲ၊ သံုးစြဲစားျပန္။

ေျဖ- အလဇၨီမ်ား၊ တရားဖိုးတန္၊ ေငြႏွင့္လဲ၊ အျမဲေဟာမည္မွန္။

ေမး (၁၂) သံေၾကးမေပါင္း၊ ဗူးေတာင္းဗူးအံု၊ ေရတြင္စုပ္စုပ္၊ နစ္ျမဳပ္လံုးစံု။

ေျဖ- ပညာရွိမ်ား၊ စကားဥႆံု၊ ေျပာသမွ်၊ ေလာက မသံုးကုန္။

ေမး (၁၃) အိမ္လံုး ေတာင္လံုး၊ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ျဖာ၊ ေရမွာဘြားဘြား၊ ထင္ရွားေပၚလား။

ေျဖ -ရဟန္းရွင္ဆိုး၊ လူဆိုးမ်ားသာ၊ ဂုဏ္ေရာင္တိုး၊ တန္ခိုးေပၚထြက္လာ။

ေမး (၁၄) အဆိပ္ျပင္းေထာက္၊ ေျမြေဟာက္ၾကီးကို၊ ဖားမငယ္မ်ား၊ ကိုက္၀ါးကာမ်ဴိ။

ေျဖ- ကညာယူထား၊ သက္ၾကားဖိုးအို၊ မယားဆဲ၊ အျမဲေအာ္ေငါက္ဆို။

ေမး (၁၅) အဆင္းမည္းနက္၊ က်ီးငွက္ထံမွာ၊ ေရႊဟသၤာမ်ား၊ ခစားေနရွာ။

ေျဖ- ပညာသီလ၊ ျပည့္၀သူဟာ၊ သူယုတ္အား၊ ၀တ္တြားေနရမွာ။

ေမး (၁၆) ဆိပ္ကိုျမင္ျငား၊ ေၾကာက္အားျပင္းထန္၊ ျခေသၤ့ သစ္ က်ား၊ ခုန္လႊားေျပးျပန္။

ေျဖ- သူယုတ္မားမ်ား၊ ေထာင္လႊားႏိုင္ငံ၊ သူေတာ္ေကာင္း၊ ပုန္းေအာင္ေတာျမိဳင္ယံ။

(၅၅၀- မဟာသုပိနဇာတ္)

ဗုဒၶၶဘာသာဆိုင္ရာအေထြေထြဗဟုသုတ မာတိကာက်မ္း, စိႏၱာမဏိ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၇ မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment