15/08/2009

ေလာကျပတင္းေ႐ႊနံ႔သာ စာၾကည္႔တိုက္အေျခအေန

ေလာကျပတင္းေ႐ႊနံ႔သာစာၾကည္႔တိုက္အေဆာက္ဦးအလွဴရွင္-ေမာင္ဆန္းထြန္း(ေခတၱ-ကိုရီးယား)
တည္ေဆာက္ေနဆဲေလာကျပတင္းေရႊနံ႔သာစာၾကည္႔တိုက္အေဆာက္ဦးအားေတြ႔ရစဥ္


ေရႊနံ႔သာ စာၾကည့္တုိက္မွ၊ ေလာကျပတင္းေရႊနံ႔သာ စာၾကည့္တုိက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
လုိက္ၿပီး။ ယခု အဆုိပါ စာၾကည့္တုိက္၏ တည္ေဆာက္ဆဲ အေျခအေနကုိ တင္ျပလုိက္
ပါသည္။ ယခင္ ေရႊနံ႔သာ စာၾကည့္တုိက္ကုိကား (ခ႑)သိမ္ထဲ၌ ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုေသာ္ကား ထိုစာၾကည့္တုိက္ကုိ သီးသန္႔ေဆာက္လုပ္ ဖြင့္လွစ္ရန္၊ အေဆာက္အဦး
အသစ္ကုိ ကုိးရီးယားတြင္ ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ လူငယ္ေလး ေမာင္ဆန္းထြန္း
မွ တစ္ဦးတည္း ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရႊနံ႔သာ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ၁၃၇၀ခုႏွစ္
ကဆုန္လျပည့္ေန႔၀ယ္ ေမာင္မင္းစုိး၊ ေရႊနံ႔သာ၊ ဦးေဆာင္လွ်က္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
ယခု စာအုပ္ေပါင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္၊ အသင္း၀င္ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ မည္သူမဆုိ
စာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းလုိလွ်င္ (အရွင္ရာဇိႏၵ၊ ဖုန္း၊ ၃၈၄၃၆၃)
mgminsoe777@gmail.com သုိ႔
ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလုိက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment