02/08/2009

ဒို႔ျမန္မာဘယ္လဲ...

မ်ိဳးဘာသာကာကြယ္ေရး

မလြယ္ေသးဆိုဘဲ

ေရႊရင္မို႔ ဆို႔စရာ

ဒို႔ျမန္မာဘယ္လဲ...

ေက်ာင္းတို႔ရဲ႕ ရိုးရာ

မ်ိဳးဘာသာ ဖ်က္ပြဲ၊

မ်ိဳးဘာသာအေၾကာင္းရင္း

ေက်ာင္းတြင္းမွာမသင္ရဲ

ျခံစည္းရိုးေ၀းရာမွာ

ေျပးကာသာသင္ရျမဲ

ေရႊရင္မို႔ဆို႔စရာ

ဒို႔ျမန္မာဘယ္လဲ...၊

(မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment