03/08/2009

ပ်ားႏွင္႔ယင္တို႔၏ကြာျခားခ်က္


ေလာကလူတြင္၊ ပ်ားႏွင္႔ယင္ကို

မ်က္္ျမင္ပံုထား၊ ေမာင္ရႈစားေလာ။

ပ်ားကားအံုျပဳ၊ အရည္စု၍

ထားမွဳလိမၼာ၊ လြန္ခ်မ္းသာ၏။

ယင္မွာေသာ္တံု၊ ၀မ္း၀႐ံုမွ်

၀ိုင္းအံုေသာက္စား၊ စုမထား၍

႐ွာျငားမျပတ္၊ မရငတ္၏။

(တိပိဋကဓရ ေယာဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment