07/09/2009

တားဆီးလို႔မရတာ အခ်စ္ဆိုတာကို သက္ေသျပလိုက္ျပီ

ပညာအရည္အခ်င္း ကြာျခား၍ လက္ထပ္ရန္ ျငင္းဆိုသူ

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူကို သူမခ်စ္သူက ဓါးႏွင့္

အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးသတ္

ပညာအရည္အခ်င္း အဆင့္အတန္းကြာျခား၍ လက္ထပ္ရန္

ျငင္းဆိုသူတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ တဦးကို သူမ၏ ခ်စ္သူက

ဓါးျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာထိုးသတ္လိုက္သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မွာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံ နက္ရာကိုနာခရိုင္အတြင္းရွိ

ကီလာေက်းရြာတရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္အဆိုပါသတ္ျဖတ္ခံရသူ

တကၠသုိ္လ္ေက်ာင္းသူမွာအသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဟာဒီဂ်ာ ခါတြန္ ျဖစ္ျပီး

သူမမွာ သူမေနထိုင္ရာ ခရိုင္တကၠသိုလ္နက္ရာကိုနာတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနသူ

ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ခ်စ္သူ ေပၚလစ္မွာ (၅) တန္းသာေအာင္ျမင္ျပီး ပညာ

အဆင့္အတန္း ကြာျခားသျဖင့္ သူမ၏ မိဘမ်ားမွ သေဘာ မတူရာမွ

လက္ထပ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို ျငင္းဆန္၍ ေပၚလစ္က သူမကို ဓါးျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ

ထိုးသတ္ပစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရဲအဖြဲ႕၏ အေျပာအရ ေပၚလစ္ႏွင့္ ဟာဒီဂ်ာမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်စ္ေနေသာ

ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ငယ္စဥ္ကတည္းက ခ်စ္လာၾကသူ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး

ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

စက္တဘၤာလ ၁ ရက္ေန႕က ေပၚလစ္မွ ဟာဒီဂ်ာအား သူတို႕ေနထိုင္ရာ

ေက်းရြာအတြင္းရွိေရကန္ တခုသို႕ ခ်ိန္းေတြ႕ရန္ ေခၚယူျပီး လက္ထပ္ရန္

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတာင္းဆိုမူကို ဟာဒီဂ်ာမွ ျငင္းဆိုျပီးေနာက္ ေပၚလစ္မွ

အသင့္ ပါလာေသာဓါးျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးသတ္လိုက္သည္။

ခ်စ္သူကို မစြန္႕လႊတ္ရဲေသာ အခ်စ္ၾကီး၍ အမ်က္ၾကီးခဲ့သူ ေပၚလာမွာ

သူ၏ ခ်စ္သူကိုသတ္ျဖတ္ျပီးေနာက္ ရဲအဖြဲ႕ထံ အဖမ္းသြားခံခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment