08/09/2009

ထိုင္းနိဳင္ငံျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္အဖြဲ႔ရဲ႕ပညာဒါနထိုိင္းနိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္သီးသီးတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္႔ျမန္မာေက်ာင္းသား

ရဟန္းေတာ္အဖြဲ႔ဲဲဲ(M.S.M.O)ကိုျပီးခဲ႔သည္္႔ဇြန္လပိုင္းကေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႕စည္းႏိုင္

ခဲ႕ျပီးေနာက္

ယၡဳအခါတြင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား၏ပညာသင္စရိတ္မ်ားကိုတဖက္တလမ္း

မွေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းေနၾကသည္ျမန္မာအလုပ္သမား၏လိုအပ္ခ်က္ကိုကူညီျဖည္႔

႔ဆည္းေသာအားျဖင္႕ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ရဲ႕ပထမဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ဘန္ေကာက္

ျမိဳ႔ရွိျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရွိရာေနရာဌာနမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ ကြန္ပ်ဴတာ

စာစီစာရိုက္နည္း၊၀င္းဒိုးတင္နည္း၊photo Shopသံုးစြဲနည္း၊video Editting

ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင္႔အင္တာနက္သံုးစြဲနည္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္

မ်ားကပညာဒါနအျဖစ္အပတ္စဥ္တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိ

ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
့့့့့္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္႔႔႔

No comments:

Post a Comment