23/09/2009

သမို္င္းေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါေစာ္ကားကာပို မနာလိုသည္႕

ကိုယ္႔ကိုမုန္းသူ အျခားသူကို္


ရန္မူမည္႔ဟန္ မတံု႔ျပန္ႏွင္႔


သူ႔ကံအရိုင္း သူ႔သမိုင္းတည္း၊


မရိုင္းေစရန္ မိမိကံကို


ေ၀ဖန္ဆစ္ပိုင္း ဥာဏ္ျဖင္႔ႏွိဳင္း၍


သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းေအာင္


ေဆာင္ရြက္ပါ။

န ပေရသံ ၀ိေလာမာနိ၊ န ပေရသံ ကတာတတံ၊
အတၱေနာ၀ အ၀ေကၡယ်၊ ကတာနိ အကတာနိစ။ဟူေသာ
ဓမၼပဒဂါထာကို မွီျငမ္းေရးဖြဲ႔ သီကံုးပါသည္။
ဆန္းသစ္ေအာင္

No comments:

Post a Comment