20/07/2009

၁၉-ဇူလိုင္ မေမ႔နိဳင္Event ၁၉-ဇူလိုင္မေမ႔နိဳင္(မ်က္ရည္သြန္လို႔ ဘ၀င္ညွိဳး ဇူလိုင္တစ္ဆယ္႔ကိုး) Jul 19, '09 1:58


ေၾသာ္..ဒီေန႔႔ အာဇာနည္ၾကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ႔တဲေန႔ထူးေန႔ျမတ္ပါလား၊သူတို႔ရွာေဖြေပးခဲ႔တဲ႔
လြတ္လပ္ေရးအသီးအပြင္႔ေတြကုိ အျမဲတမ္းသီးပြင္႔ေနေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၾက
ရမယ္ဆိုတဲ႔ အသိစိတ္ကေလး ျဖစ္မိၾကပါေလစြ...........
Tags: အေတြးစိတ္ကူး

No comments:

Post a Comment