12/07/2009

ေတာင္ျမိဳ႕ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးဧ။္ ၾသ၀ါဒကထာ

ဘာသာစိတ္

အိုးမဖုတ္ခင္၊အိုးလုပ္စဥ္၀ယ္

အိုးတြင္ႏွိပ္ခပ္၊တံဆိပ္မွတ္ကား

မျပတ္မစဲ၊အိုးပင္ကြဲလည္း

အျမဲတေစ၊တည္ရွိေနသို႔

ေထြေထြေသြးသား၊ကေလးမ်ား၌

ဘုရားတံဆိပ္၊ဘာသာစိတ္ကို

ခပ္ႏွိပ္နိဳင္မွ၊သက္ဆုးံက်ေအာင္

ဗုဒၵ၀ါဒီ၊စြဲျငိတည္မည္

ကိုယ္စီခပ္ႏွိပ္ၾကေစသတည္း။

No comments:

Post a Comment