30/07/2009

ယေန႔ လူငယ္ ေနာင္၀ယ္ လူႀကီး

ယေန႔ေခတ္ဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ လူငယ္ ေနာင္၀ယ္ လူႀကီး ဆုိတဲ့ စကားလဲ ရွိတာ လူငယ္တုိင္း သိမွာပါ။ ဆုိလုိခ်င္တာက ယေန႔ လူငယ္ေတြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အလံုးစံု ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ တာ၀န္အရွိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ငယ္ရြယ္တုန္းမွာ အတတ္ပညာမ်ဳိးစံု တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေနၾကရပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာေတြကုိ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေ၀မွ်ျခင္းနဲ႔ မိမိကုိယ္ကုိေရာ အျခားသူေတြပါ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ့လူငယ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းဟာ မတုိးတက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူးလုိ႔ ေတြးထင္မိပါတယ္။

ဆန္းသစ္ေအာင္

No comments:

Post a Comment