18/07/2009

၀ိုင္းၾကစုစည္း

မင္းမပါ ဘာမျပီး မင္းခ်ည္းေတာ႔လည္းမျပီး။

သူမပါ ဘာမျပီး သူခ်ည္းေတာ႔လည္းမျပီး။

ငါမပါ ဘာမျပီး ငါခ်ည္းေတာ႔လည္းမျပီး။

မင္းသူငါ ညီညာမွ အားလံုးကုန္ျပီး ၀ိုင္းၾကစုစည္း။

(ပညာရွိစကား)

No comments:

Post a Comment